Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Obecne projekty

Patronat Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej może objąć patronatem wydarzenia i inicjatywy związane z zakresem działania Fundacji, a w szczególności związane z promocją nauki matematyki. Fundacja nie obejmuje patronatem wydarzeń o charakterze niezgodnym z celami Fundacji określonymi w jej statucie.
Patronat Fundacji jest wyróżnieniem podkreślającym poparcie dla wydarzenia. Nie oznacza jednak wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o patronat Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania patronatu FREM i wypełnienie wniosku o objęcie patronatem.

 

Zasady przyznawania patronatu Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej

§ 1

Objęcie patronatem przez Fundację Rozwoju Edukacji Matematycznej  zwanej dalej „Fundacją" jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy lub wydarzenia o znaczeniu dla popularyzcji edukacji matematycznej.

§ 2

Podjęcie przez Fundację decyzji o przyznaniu patronatu ma charakter uznaniowy.

§ 3

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na każdą z kolejnych edycji.

§ 4

Objęcie patronatem nie jest jednoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla Organizatora.

§ 5

Informacja o przyznaniu przez Fundację patronatu jak również o odebraniu przez Fundację tego wyróżnienia umieszczana jest na stronie internetowej Fundacji.

§ 6

1. Organizator wydarzenia występuje z wnioskiem o jego objęcie patronatem. Wniosek należy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Fundacji.

2. Wniosek powinien zawierać nazwę wydarzenia, termin realizacji, opis/program wydarzenia oraz nazwę Organizatora.

3. Wypełniony wniosek należy przedstawić Fundacji nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem planowanego przedsięwzięcia.

4. Wniosek dostarczony po tym terminie nie będzie rozpatrywany, chyba że Fundacja zdecyduje inaczej.

§ 7

1. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

2. Odpowiedź dotycząca przyznania patronatu udzielana jest w formie elektronicznej przez Biuro Fundacji.

3. Biuro Fundacji może zwrócić się do organizatora wydarzenia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji związanych z wydarzeniem, którego dotyczy wniosek o patronat Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie będzie skutkowało odmową dalszego rozpatrywania wniosku.

§ 8

1. W przypadku objęcia patronatem przez Fundację Organizator jest obowiązany do umieszczenia na materiałach promocyjnych oraz informujących o wydarzeniu lub przedsięwzięciu informacji o tym fakcie oraz logo Fundacji.

2. Objęcie patronatem przez Fundację wiąże się z obowiązkiem przedstawienia przez Organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia.

3. Sprawozdanie powinno być dostarczone do Fundacji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub przedsięwzięcia.

§ 9

1. W uzasadnionych wypadkach, w tym niespełnienia wymagań, o których mowa w § 7 Fundacja może zrezygnować z objęcia danej imprezy patronatem o czym niezwłocznie powiadamia Organizatora.

2. Cofnięcie patronatu oznacza obowiązek niezwłocznej rezygnacji z korzystania z tego wyróżnienia honorowego.

 

Wypełnij wniosek o objęcie patronatem

Logo Fundacji

 

powrót